Karunai Sabai-Salai Trust.
சுத்தசன்மார்க்கத்தார் செய்ய வேண்டிய மிகமுக்கியானது ஏது?-AUDIO
A SONG WROTE BY HIS HOLINESS VALLALAR

FROM "28 PASURA PADALGAL"

"கண்ணீர் விடுதல்"

ஆம். அதுவும் உடல் நனையும் அளவுக்கு கண்ணீர் ஊற்றெழுதல் வேண்டும்.

நாம் செய்யும் மிகமுக்கிய தகுதியான செயலாகும் இது

13606779-beauty-girl-cry-on-black-background.jpg

Audio:

9 Comments
krishnamoorthy L
மிகவும் தெளிவான விளக்கம் நன்றி அய்யா
Tuesday, May 20, 2014 at 06:00 am by krishnamoorthy L
sakthi saisiva
Good
Tuesday, June 10, 2014 at 12:33 pm by sakthi saisiva
yoganandan siva
What is the exact meaning of or define sanmargam in English and tamil
Tuesday, June 10, 2014 at 16:44 pm by yoganandan siva
Karthick K
Normally Sanmarkkam means right spiritual path.
But according to Vallalar stated in his Jeevakarunya Ozhukkam as
Sanmarkkam = Gnana Vazhi or Jeevakarunya Ozhukkam.
Thursday, June 12, 2014 at 17:06 pm by Karthick K
Durai Sathanan
Dear Friend, Great Question! All beginners must know the answer for it.
In short, Sanmaargam = Sathu + Maargam
Here, Sath is the Eyarkkai Unmai/the Nature -Truth, or the Nature Reality of relationship among Energy, Matter, Soul and Almighty Grace, and Maargam means Vazhi/Path.
For some details, please go through my posting today. Thank you.
Arut Perum Jyothi...
Friday, June 13, 2014 at 02:48 am by Durai Sathanan
apj arul
Respected Yoganandan Siva Sir,
The meaning of Sanmargams given by His Holiness Vallalar is as follows;
சன்மார்க்கங்கள்

அத்தியாயம் உ குறிப்புகள் 1- 19

உ:1 (உப.கு) : சமய சன்மார்க்கம் மத சன்மார்க்கம் ஆகிய இவற்றிற்குள் அடங்கிய சன்மார்க்கம் அனந்தம், அதில் சமய சன்மார்க்கம் 36, அதை விரிக்க ஆறுகோடியாம். இதுபோலவே மதத்திலும் 36. மேற்குறித்த சமயம் மதங்களிலும் ஏமசித்தி தேகசித்தி முதலியவை உண்டு. அவை சமய மதங்களில் சொல்லுகிற கர்த்தர், மூர்த்திகள், ஈசுவரன், பிரமம், சிவம் முதலிய தத்துவங்களின் காலப் பிரமாண பரியந்தம் இருப்பதே ஒழிய அதற்குமேல் இரா. (இல்லை)

உ:2 (உப.கு) : சமய மதங்களிலும் சமரசம் உண்டு. வேதாந்த சித்தாந்த சமரசம், யோகாந்த கலாந்த சமரசம், போதாந்த நாதாந்த சமரசம், இதற்கு அதீதம் ஷடாந்த சமரசம், இதற்கு அதீதம் சன்மார்க்க சமரசம். இதற்கு அதீதம் சுத்த சமரசம். ஆதலால் சுத்த சமரசத்தில் சன்மார்க்கத்தைச் சேர்க்கச் சுத்த சமரச சன்மார்க்கமாம். இவை பூர்வோத்தர நியாயப்படி, கடைதலைப் பூட்டாக, சமரச சுத்த சன்மார்க்க மென மருவின.

உ:3(உப.கு) : சுத்த சன்மார்க்கம் ஒன்றுக்கே “சாத்தியம்” கைகூடும். சாகாத நிலையைப் பெற்றுச் சர்வ சித்தி வல்லபமும் பெறக்கூடும். மற்றச் சமய மத மார்க்கங்கùளல்லாம் சுத்த சன்மார்க்கத்துக்குச் செல்லக் கீழ்ப்படிகளளைதலால், அவற்றில் “ஐக்கிய மென்பதேயில்லை”.

உ : 4(உப.கு) : சமயத்தில் நித்திய தேகம் கிடையாது. அவை சாதக மார்க்கமே அன்றிச் சாத்தியமல்ல

உ : 5(உப.கு) : சமய சன்மார்க்கமாவது; குணத்தினது லட்சியத்தை அனுசந்தானம் செய்வது குணம் என்பது சத்துவகுணம். இயற்கை உண்மை ஏகதேசமான சத்துவகுணத்தின் சம்பந்தமுடைய மார்க்கமே சமயசன்மார்க்கம் சத்துவ குண இயல்பாவது கொல்லாமை, பொறுமை, சாந்தம், அடக்கம், இந்திரிய நிக்கிரகம், ஜீவகாருண்யம்.

உ : 6 (உப.கு) : மத சன்மார்க்க்கதின் பொருள் நிர்குணலட்சியம் செய்வது நிர்குணமாவது பூர்வகுணமாகிய சத்துவத்தின் வாச்சியானுபவம் பெற்று லட்சியானுபவம் பெறுதல். எவை எனில் முதலாவது, தன்னடிமையாகப் பலரையும் பாவித்தல், இரண்டாவது புத்திரனாகப் பாவித்தல் மூன்றாவது சிநேகிதனைப் போலப் பாவித்தல், நான்காவது தன்னைப்போல பாவித்தல். இது ஜீவநியாயம்.

உ : 7(உப.கு) : மேற்படி சமயத்தில் அவ்வண்ணம் (உ - 5) வாச்சியானுபவம் பெற்றுக் சொரூபனுபவமாகிய சாதனமே சமய சன்மார்க்கம்.

உ : 8(உப.கு): மேற்படி மதத்தில் சத்துவகுண லட்சியார்த்தமாகி (உ 6) கடவுளுக்கு அடிமையாதல், புத்திரானாதல் சிநேகனாதல், கடவுúளதானாதல் இது சத்துவகுணம் லட்சியார்த்த மாகிய மத சன்மார்க்க முடிவு.

உ : 9 (உப.கு) : (மேற்படி) குண, நிர்குண வாச்சிய லட்சியார்த்தமாகிய சமய மதத்தின் அனுபவ மல்லாதது சுத்த சன்மார்க்கம். இம்மார்க்கத்திற்கு மேற்குறித்த மார்க்கங்கள் அல்லாதனவே யன்றி இல்லாதன வல்ல.

உ : 10 (பேரு) :அவையில் (சமய, மத மார்க்கங்களில்) ஒன்றிலாவது குமூஉக்குறி யன்றித் தெய்வத்தை இன்னபடி என்றும், தெய்வத்தினுடைய உண்மை இன்னதென்றும், கொஞ்சமேனும் புறங்கவியச் சொல்லாமல், மண்ணைப் போட்டு மறைத்து விட்டார்கள்.

உ:11 (பேரு) : பிண்ட லட்சணத்தை அண்டத்தில் காட்டினார்கள், யாதெனில், கைலாசபதி என்றும் வைகுண்டபதி என்றும் சத்தியலோகதிபதி யென்றும் பெயரிட்டு,இடம், வாகனம், ஆயுதம், வடிவம், ரூபம் முதலியவையும் இருப்பதாகச் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். தெய்வத்துக்குக் கை, கால் முதலியன இருக்குமா? என்று கேட்பவர்க்குப் பதில் சொல்லத் தெரியாது விழிக்கின்றார்கள்.

உ:12(உப.கு):அவைகளில் ஏகதேச கர்மசித்திகளைக் கற்பனைகளளைகச் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அதற்காக ஒவ்வொரு சித்திக்கும் பத்து வருஷம் எட்டு வருஷம் பிரயாசை எடுத்துக் கொண்டால், அற்ப சித்திகளை அடையலாம். அதற்காக அவற்றில் லட்சியம் வைத்தால், ஆண்டவரிடத்தில் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற லட்சியம் போய்விடும். ஆண்டவரிடத்தில் வைத்த லட்சியம் போய்விட்டால் நீங்கள் அடையப் போகின்ற பெரிய பிரயோஜனம் போய்விடும்.

உ :13(பேரு) : சைவம், வைணவம் முதலிய சமயங்களிலும், வேதாந்தம், சித்தாந்தம் முதலிய மதங்களிலும் லட்சியம் வைக்க வேண்டாம். அவற்றில் தெய்வத்தைப் பற்றிக் குமூஉக் குறியாகக் குறித்திருக்கின்றதே அன்றிப் புறங்கவியச் சொல்லவில்லை அவ்வாறு பயிலுவோமேயானால் நமக்கு காலமில்லை.

உ:14 (பேரு) : சமய லட்சியம் இப்போது என்னிடம் எப்படிப் போய்விட்டது பார்த்தீர்களளை ! அப்படி லட்சியம் வைத்ததற்குச் சாட்சிவேறே வேண்டியதில்லை. நான் சொல்லியிருக்கிற - திருவருட்பாவில் அடங்கி யிருக்கிற - ஸ்தோத்திரங்கúள போதும். அந்த ஸ்தோத்திரங்களையும் மற்றவர்களுடைய ஸ்தோத்திரங்களையும் சபைக்குக் கொண்டு வந்தால் அவைகúள சாட்சி சொல்லிவிடும். ஏன் அவ்வளவு மிகுந்த அழுத்தம் எனக்கு அப்போ திருந்த தென்றால், அப்போ எனக்கு அவ்வளவு கொஞ்சம் அற்ப அறிவாக இருந்தது.

உ : 15(பேரு) : இப்போது ஆண்டவர் என்னை ஏறா நிலைமேல் ஏற்றியிருக்கின்றார். எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டதினால் வந்த லாபம் இது.

உ:16(பேரு) : நான் அப்படி அந்தச் சமயத்தில் வைத்திருந்த லட்சியமே என்னை இந்த நிலையில் தூக்கி விட்டதென்றாலோ, அந்த லட்சியம் தூக்கி விடவில்லை.

உ : 17(பேரு) : கணபதி, சுப்பிரமணியசுவாமிகளும் (உட்பட அனைத்தும்) தத்துவங்கúள தவிர வேறல்ல புராணங்களினிருதயமெல்லாம் தத்துவ சம்மாரமே. இதன் உண்மை சுத்த சன்மார்க்கத்தில் விவரமாய் விளங்கும்.

உ:18(பேரு) : மேற்குறித்த சமய மத சன்மார்க்கங்களில் வகரவித்தை தகரவித்தையுள. அவை அவ்வச் சமயமத சன் மார்க்கங்களின் தலைமையாகிய கர்த்தா மூர்த்தி ஈசுவரன் பிரமம் சிவம் முதலிய தத்துவங்களின் காலப் பிரமாண பரியந்த மிருக்கும். அதற்குமே லிரா.

உ : 19(பேரு) : சுத்த சன்மார்க்கத்திற்கு சமய, மத, மார்க்கங்கள் யாவும் அநந்நியமாக விளங்கும் ஆனால் அந்நியமல்ல.

சுத்த சன்மார்க்கம்

அத்தியாயம் - ஊ குறிப்புகள் 1- 12

ஊ:15(உப.கு) : துவைதமாக இருந்தால், அத்துவைதம் தானே ஆகும். எப்படி எனில், பார்க்கும் தான் கெடுவது அத்வைதம், பார்க்கப்படும் பொருளும் கெடுவது அதீதம். சத்தியம்

ஊ:2(உப.கு) : சுத்த சன்மார்க்கம் யாதெனில், சுத்தம் என்பது ஒன்று மல்லாதது. சன்மார்க்கம், சமய சன்மார்க்கம் இரண்டையும் மறுத்தது சுத்த சன்மார்க்கம். சுத்தம் என்பது சன்மார்க்க மென்னுஞ் சொல்லுக்குப்பூர்வம் வந்ததால், மேற்குறித்த சமய மதானுபவங்களைக் கடந்தது

ஊ:3(உப.கு): எவ்வகையிலும் உயர்வுடையது பாவனாதீத அதீதம், குணாதீத அதீதம், லட்சியாதீத அதீதம், வாச்சியாதீத அதீதம் ஆகிய சுத்த சன்மார்க்கம்

ஊ:4(உப.கு):சுத்த சன்மார்க்கத்துக்குப் படி மூன்று ஷடாந்தங்களின் பொதுவாகிய ஷடாந்த சன்மார்க்கம் 1. சமரச சன்மார்க்கம் 1, சுத்த சன்மார்க்கம் 1, ஆக 3 (சிற்சபை - 1, பொற்சபை 1, சுத்த ஞானசபை 1, ஆக 3 படிகள்)

ஊ:5(உப.கு) : சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முடிபு சாகாத கல்வியைத் தெரிவிப்பதேயன்றிவேறில்லை.சாகின்றவன் சன்மாளைக்க நிலையைப் பெற்றவனல்லன். சாகாதவனே சன்மார்க்கி

ஊ :6(அறி) : எல்லாச் சமயங்களுக்கும், எல்லா மதங்களுக்கும், எல்லா மார்க்கங்களுக்கும் உண்மைப் பொது நெறியாகி விளங்கஞ் சுத்த சன்மார்க்கம்

ஊ :7(ச.வி): சுத்த சன்மார்க்க முக்கிய லட்சிய மாகிய ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாட்டுரிமை எங்களுக்குள் எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் எவ்விதத்தும், எவ்வளவும் விலகாமல் நிறைந்து விளங்க செய்வித்தருளல் வேண்டும்.

ஊ:8(உப.கு) : குணநிர்க்குண வாச்சிய லட்சியார்த்தமாகிய சமய மதத்தின் அனுபவ மல்லாதது சுத்த சன்மார்க்கம்.

ஊ9(உப.கு) : சுத்த சன்மார்க்கத்திற்கு மேற்குறித்த மார்க்கங்கள் அல்லாதனவே யன்றி இல்லாதன வல்ல.

ஊ:10(உப.கு): ஆன்மாவுக்கு அருள் எப்படி அநந்நியமோ அதுபோல் சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கு பூர்வத்தில் சொன்ன சன்மார்க்கங்கள் அநந்நியமாக விளங்கும்.

ஊ:11(உப.கு): இங்கு மற்றவைகளை (தத்துவசித்திக் கற்பனைகளளைகிய சமய மத மார்க்கங்களை மற்றும் அதன் கட்டுபாட்டு ஆசாரங்களை) உன்னி அவலமடைந்து நில்லாமல், சர்வசித்தியுடைய கடவுள் ஒருவருண்டென்று, அவரை உண்மை அன்பால் வழிபாடு செய்து, பூரண சித்தியை பெற வேண்டுவது சுத்த சன்மார்க்கம் கொள்கை.

ஊ:12(உப.கு): மேலும், தனித்தலைவன் லட்சியந் தவிர அநித்திய சடதுக்காதிகளைப் பொருட்படுத்தி உபாசனாதி மார்க்கமாய் வழிபடுவது கொள்கை அல்ல, உபாசனை முதலியவற்றால் வழிபடுதலும் மேற் குறித்த தலைவனைக் குறித்ததே தவிர வேறில்லை.
Thanking you,
-- apj. arul
Friday, June 13, 2014 at 03:16 am by apj arul
ramalingam g
Dear Arul and Senior Seekers,
When I cry I do get less than one ounce of tears?

Flow of tears slows down after first instance of cry, is that for every one the same case?

When/How to get tears to wet our whole body?

How to control flow of tears, I would like to share , one instance , my close friend entered my room all of a sudden and saw tears in my eyes and shared the same with his wife and I don't know how to stop it immediately and it was funny for them, but it didn't hurt me.

I also noticed few drops of tears to show up while driving car, listening to divine music, talking to kids , wife etc., How to control this involuntary action?

I actually don't care what others thinks about me (increasingly it is difficult for me to focus on worldly life..my mind is constantly looking for activity of such as listening to divine songs, reading literature , inner peace etc.,) but still I am in family life and society will look at me as a mad man?

Did Vallalar showed up tears from his eyes in public?
How HE controlled flow of tears in public? Is there any technique?

Why more tears flood from eyes when listening to Pattinathar , Arunagiri nathar ,Siva Vakkiyiar songs etc., then any other songs including maha manthiram and Thiruvasagam?

When praying to Andavar to take me as a whole to HIM, I can feel and only request is going from physical and life body not from deep Athman, How to go deep and totally surrender and forget my whole physical body, mind and present time?

How to constantly pray to HIM to clean each and individual thoughts coming from my brain?
Saturday, June 14, 2014 at 13:51 pm by ramalingam g
Karthick K
Great explanations, Thanks a lot for both of you. I salute for your interest on clarifying doubts of members.
Saturday, June 14, 2014 at 16:42 pm by Karthick K
yoganandan siva
Thanks for giving me your valuable time in explaining.
Thanks for all. I browsed about the meaning but was not happy, only in Sanskrit I found the meaning as rightpath that's why I wanted to know about samargam in tamil.

Once again thanks for all.
Sunday, June 15, 2014 at 03:25 am by yoganandan siva
Karunai Sabai-Salai Trust.
சுத்தசன்மார்க்கி என்பவர் யார்?
சுத்தசன்மார்க்கி என்பவர் யார்?

எவர் ஒருவர் கீழ்வருபவையை பெற்றவராக உள்ளாரோ அவரே சுத்தசன்மார்க்கி ஆவார் என வள்ளலார் கூறிப்பிடுகிறார்கள்.

1. துன்பங்கள் எல்லாவற்றையும் தீர்த்துக்கொண்டு சுகம் பெற்றிருப்பவர்

2. கருணை நெறி ஒன்றையே பற்றுபவர்

3. சாகா கல்வியாம் சிற்றம்பலக்கல்வியை கற்றவர்

4. மரணமில்லா பெருவாழ்வை பெற்றவர்

Read more...
Karunai Sabai-Salai Trust.
The Great Sermon by Vallalar. (Thanks to Vallalar.org)
In the false religions,

some occult power (KARMA), Siddhi had been imaginatively promised. If we try perseveringly for ten or eight years for every SIDDHI, it is possible to attain little siddhi. If we put our Goal or Aim for these siddhis, the goal towards the Almighty God, will get deviated away.

If the aim of God realisation goes, at last the great profit or benefit will go in vain. Or, otherwise, if anyone tries for a long time, and attains a little siddhi, the great gain or soul benefit will Read more...
DAEIOU - தயவு
சன்மார்க்கக் கலைக் களஞ்சியம் தொகுப்பதற்கு அன்பர்களிடமிருந்து தகவல் வேண்டுதல்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்டங்கள் தோறும் வள்ளற் பெருமானின் நெறி பரப்பும் சன்மார்க்க சங்கங்கள் பலப்பல இயங்கி வருகின்றன. அவை, சத் விசாரம் பரோபகாரம் போன்ற பணிகளில் தம்மை நன்கு ஈடுபடுத்திக் கொண்டுள்ளன, அதன் மூலம், பல சன்மார்க்க அன்பர்கள், வள்ளற் பெருமானின் சுத்த சன்மார்க்க நெறியினைத் தெரிந்து கொண்டுள்ளனர்.

ஆனால், ஒட்டு மொத்தமாக சன்மார்க்க சங்கங்கள் உள்ள இடம், அமைந்த காலம், ஆரம்ப கால நிறுவனர், தற்போது அதனை நிர்வகிப்பவர், அதன் பல்வேறு செயல்பாடுகள், தொடர்பு (செல்) எண் போன்ற விபரங்கள் சன்மார்க்கக் கலைக் கள Read more...
20140224_082503.jpg
20140224_082514.jpg
11 Comments
om prakash
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

அருமையான முயற்சி !!!
Tuesday, February 25, 2014 at 07:44 am by om prakash
Daeiou Team
All the Sanmarga Sangamms are requested to send the deails about their Sangams to the above organisers either by post or through e.mail for consolidation.
Wednesday, February 26, 2014 at 09:37 am by Daeiou Team
Daeiou Team
கலைக் களஞ்சியம் தொகுப்பதற்கு (மதுரை) திரு இராம. பாண்டுரெங்கன் ஐயா....தயார்..

ஆனால்...அதற்குரிய தகவல்கள் தரவேண்டுமே...

மாவட்டந்தோறும் உள்ள சன்மார்க்க அன்பர்கள்தான் இதற்கு
தமது முழு ஒத்துழைப்புத் தரவேண்டும்.

தாமதமில்லாமல் அவர்கள், ஒவ்வொருவரும் தமது மாவட்டச்
சன்மார்க்க சங்கங்கள் குறித்த தகவல்களைத் தந்தால், இந்தப் பணி
விரைவில் நிறைவேறும்.

இதுவரை ஒருவருமே...இதில் ஈடுபாடு காட்டவில்லை என்பது
ஒரு வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம்.
Tuesday, March 11, 2014 at 16:16 pm by Daeiou Team
Daeiou Team
தமது மாவட்ட சன்மார்க்க சங்கங்களைப் பற்றிய விவரங்களை யாரேனும், திரு பாண்டுரெங்கன் ஐயாவிற்கு அனுப்பினார்களா என்பது தெரியவில்லை.

அனுப்பிய அன்பர்கள், இந்த இணைய தளத்தில் அனுப்பியது குறித்து தகவல் எழுதலாமே....
Friday, March 21, 2014 at 13:50 pm by Daeiou Team
Daeiou Team
It may be sent either in Tamil or English. Only thing, a list for the entire District has to be sent to Thiru Pandurengan....
Sunday, March 23, 2014 at 08:51 am by Daeiou Team
Anandha Barathi
Dear All,

Please help to complete the golden project.

Thanks.
Thursday, July 10, 2014 at 11:30 am by Anandha Barathi
Daeiou Team
கலைக் களஞ்சியம் தயார் செய்வதற்குரிய சங்கம் வாரியான விவரங்களை திரு பாண்டுரெங்கன் ஐயா அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம். மேலும், கீழ்க்காணும் இ.மெயில் முகவரிக்கு
அனுப்பினாலும், அவ்விவரங்கள், திரு பாண்டுரெங்கன் ஐயாவுக்கு
அனுப்பி வைக்கப்படும்.

getramanujam@gmail.com
Friday, July 11, 2014 at 07:19 am by Daeiou Team
Daeiou Team
ஒருவரிடமிருந்தும் ஒரு தகவலும் வராத நிலைதான் இன்றளவும் உள்ளது. இந்த இணைய தளத்தைப் பார்வையிடும் சன்மார்க்க அன்பர்கள், தாம் சார்ந்த மாவட்ட சன்மார்க்க சங்கத்தினரிடம் இது குறித்துத் தெரிவித்து, தமது மாவட்ட சன்மார்க்க சங்கங்கள் குறித்த விவரங்கள் அனுப்புமாறு செய்தால்..அவற்றைத் தொகுக்கலாம்.

ஊர் கூடித்தான் சுத்த சன்மார்க்கத் தேரினை இழுக்க வேண்டியிருக்கின்றது. இந்த அருட் பணியில் அனைவரும் ஈடுபட வேண்டுவது...கோரிக்கை...
5 days ago at 13:50 pm by Daeiou Team
Chitrambalam Ramaswamy
Vallalar Ara Nilayam,
Mukkulam, Gnana Deeba Salai,
Pennadam, Cuddalore Dist, Tamilnadu -606105

President - M.Muthujothi
Secretary - R.Shanmugam
Treasurer - Ramaswamy

Year of Inception - 1989
It runs an orphanage for 25 young boys and an old age home for 10 people including female.

The premises is under an area of one acre with buidling for Dhyana Mandapam and boys residence in 10,000 sq feet.
They have constructed a 7000 sq feet single storeyed RCC building now with 12 rooms (fully furnished) to accomodate 24 old age people inside.
The above information may be used for your consolidation works.
Chitrambalam.
4 days ago at 12:10 pm by Chitrambalam Ramaswamy
Daeiou Team
கோரிக்கைக்குச் செவி சாய்த்து, பெண்ணாடத்தில் இயங்கும் வள்ளலார் சங்கம் குறித்து அன்பர் தகவல் அனுப்பியமைக்கு நன்றி.

இதுபோன்றே, தத்தமது சன்மார்க்க சங்கச் செயல்பாடுகள் குறித்த தகவல்களை, ஏனைய அன்பர்களும் தெரிவித்தால், அவையனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து, சன்மார்க்கக் கலைக் களஞ்சியம் வெளியிடலாம்.

திருவருள் என்று கூட்டி வைக்கின்றதோ ! ...
3 days ago at 04:40 am by Daeiou Team
apj arul
Name of Institution: M/s Karunai Sabai Salai
Name of Founder : Mrs. E. Ramalakshmi,M.A.,

Activities :1. conducting Meetings and Prayer
in the Grace Hall.
2.Publishing KARUNAI Journal
3.Contemning activities of persons who
focusing our His Holiness Vallalar on
his earlier saiva religion.
4.All effort steps to depict final
principle of His Holiness Vallalar
Address : 34 Grace Hall,Poombukar Nagar North Extens
-ion,Karunai sabai Salai,Uthangudi,
Madurai Tamilnadu 625 107
apjarul1@gmail.com, 9095050785
www.facebook.com/apjarul
18 hours ago by apj arul
Durai Sathanan
Who is God in Sutha Sanmargam? - Part 3, Speech by Mr. APJ Arul Avargal with Songs!


sakthi saisiva
அருமை APJ Arul அவர்களுக்கு மற்றும் துரைசாருக்கும் நன்றி
Yesterday at 03:40 am by sakthi saisiva
Karunai Sabai-Salai Trust.
A NEW BOOK namely "TRUE GOD' COMES SOON.
Respected all Samarasa Suddha Sanmarga Sangams,

please give your sanga address for sending the special book.

Thanking you,

M/s Karunai Sabai Salai,34,Poombukar Nagar North Extension,Uthangudi, Madurai,625 107.

Now uploaded herein first 8 pages of the book.

Download:

sakthi saisiva
APJ Arul அம்மா வணக்கம் தங்கள் புத்தகம் எப்போது வெளிவருகிறது. எனக்கு தங்கள் புத்தகம் வேண்டும் எப்படி பெறுவது?
Yesterday at 03:36 am by sakthi saisiva
Swami Saravanaananda - சுவாமி சரவணானந்தா
முக்கிய நாட்களின் தத்துவ விளக்கம் ஆடி அமாவாசையின் சிறப்பு ...சுவாமி சரவணானந்தா.
திருவாதவூரில் ஆடி அமாவாசையன்று சென்று கண்ட பொருள்:

அங்குள்ள பெரிய கோவிலில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஈசுவரன், திருமறை நாயகர் எனவும், அம்மை வேத நாயகி என்றும் கூறப்படுகின்றன. ஏன் அப்படிக் கூறி வைத்துள்ளனர் என்று ஆழ்ந்து நோக்கும்போது, மறை, அகநிலையனுபவம் வழங்கும் ஒன்றாயும், வேதம் உலகியல் விரிவுகாட்டி உய்ப்பதாகவும் உள்ளதாய்க் காண்கின்றோம். நான் என்ற ஆணவ அகங்காரத்தை ஒழிப்பது நான்மறை, வேதமாகிய வித்தினின்று விளைந்து சகோபசாகையாக விரிந்து, கர்ம காண்டம், ஞான காண்டம், உபதேச காண்டம் முதலியவற்றால், மனிதனின் புற வ Read more...
20140726_210119-1.jpg
20140713_221310.jpg
DAEIOU - தயவு
26.7.2014 (சனி) மதுரையில் நடைபெறும் சன்மார்க்க நிகழ்ச்சிகள்.
மதுரை ரயில்வே காலனியில் உள்ள செல்வ விநாயகர் கோவிலில், திருப்பரங்குன்றம் சன்மார்க்க அன்பர் திரு விஜயராமன் அவர்கள், திரு அருட்பா விரிவுரை செய்யவுள்ளார். நேரம் இரவு 7.30 மணி. வாய்ப்புள்ள அன்பர்கள் இதில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறவேண்டும் என்பது கோரிக்கை.

மதுரை பெரியார் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள இம்மையில் நன்மை தருவார் கோவிலில் அருட்பா திரு ரெங்கநாதன் மூத்த சன்மார்க்கி அவர்கள், வள்ளலார் பூச சித்தி வழிபாடு என்ற தலைப்பில் இரவு 7.00 மணி அளவில் சொற்பொழிவாற்றவுள்ளார். வாய்ப்புள்ள அன்பர்கள், இதில் கலந்து கொ Read more...
20140712_091618.jpg
DAEIOU - தயவு
Thiru Arutpa 5, 6 Thirumurais...Release on 5.10.2014..Interview of Thiru Venkat.
Thiru Venkat, Sanmarga Anbar published Thiru Arutpa 1 to 4 Thirumurais and released it at Vadalur on 5.10.2013.

Now, he has proposed to release the remaining 5th and 6th Thirumurai Thiru Arutpas at Karunguzhi on the ensuing 5.10.2014. The printing works are in progress.

His audio speech can be heard now.

சென்னையைச் சேர்ந்த சன்மார்க்க அன்பர் திரு வெங்கட் என்பவர், கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில், 5.10.2013 அன்று, திரு அருட்பா 1 முதல் 4 திருமுறைகளை, வடலூரில் வெளியிட்டார்.

வரும் 5.10.2014 நாள், வள்ளற் ப Read more...
20140725_222035.jpg

Audio:

V Baskar
3.8.2014 (Sunday) Kumbakonam 26th YEAR CELEBRATION OF THIRUARUTPA IYAL ISAI MANRAM FUNCTION.
The 26th annual celebration of Thiruarutpa Iyal Isai Manram of Kumbakonam will be held as per the following details. All are cordially invited.

Program Details:

Date and Day: 03-8-2014, Sunday.

Venue: Haritha Mahal.

06-00 A.M: Lighting of Gnana Deepam By Mrs. NIRMALA JAYARAMAN. followed by AGAVAL PARAYANAM by Teachers, Students of Vallalar Educational Institutions, East Kottaiyur and devotees of VALLALAR.

08-00 A.M: SANMARKA FLAG HOISTING By Thavaththiru. RAMADOSS ANNA, founder of Vallalar Educati Read more...
20140511_184107.jpg
20140511_184129-1.jpg
4 Comments
Daeiou Team
மூத்த சன்மார்க்கச் சான்றோர்கள் சொற்பொழிவு ஆற்ற உள்ளனர். இரவு மழையூர் சதாசிவம் அவர்களின் அருட்பா இன்னிசைக் கச்சேரியும் உள்ளது. சிறப்புக்குக் கேட்க வேண்டுமா ? எனவே, வாய்ப்புள்ளோர் அனைவரும் இவ்விழாவில் கலந்து அருள் நலம் பெற வேண்டுமென, இவ்விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் கேட்டுக் கொள்கின்றனர்.

இந் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விரும்புவோர் தொடர்பு கொள்ள சங்கம் சார்ந்த யாராவது ஒருவரது தொடர்பு எண்ணையும் சேர்த்து வெளியிடலாமே...
4 days ago at 13:42 pm by Daeiou Team
venkatachalapathi baskar
Dr. S.Selvarajan is the President of the above manram, his cell phone no:9843260010, He is also hosting a website named:vallalarkudanthai.com
3 days ago at 08:43 am by venkatachalapathi baskar
Daeiou Team
Nandri. The above information has been added in the invitation now.
3 days ago at 08:56 am by Daeiou Team
venkatachalapathi baskar
Usually the the Thiruarutpa Iyal Isai Manram's function held on the first day of chitirai-1, (april-14), but this year it has been postponed to this date on account of general election.
2 days ago at 12:42 pm by venkatachalapathi baskar